top of page

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG vzw DE KANGOEROE

goedgekeurd in de alg. vergadering dd. 23 juni 2015 en geldend vanaf 1 januari 2016

 

1. WIE EN WAAR?

vzw De Kangoeroe organiseert buitenschoolse kinderopvang op woensdagnamiddag,  schoolvrije en vakantiedagen.

Voorzitter: dhr. Robbe Bleuzé

Coördinator (contactpersoon): mevr. Brenda Decoutere (tel. 0477/56 66 75) * kangoeroe@kuurne.be

Locatie: Boomgaardstraat 166 (sportpark), 8520 Kuurne, tel. 0477/ 56 66 75

Het initiatief  heeft een erkenning van Kind en Gezin voor een capaciteit van 28 kinderen.

Klachtendienst van Kind en Gezin: tel. 02/533 14 14.

 

2. VOOR WIE?

Buitenschoolse kinderopvang De Kangoeroe staat open voor alle schoolgaande kinderen van het kleuter- en lager onderwijs. Kleuters kunnen worden geweigerd als ze niet zindelijk zijn.

Bij een té grote vraag, wordt voorrang verleend aan de kinderen wonend of schoolgaand in Kuurne.

 

3. WANNEER?

Woensdagnamiddag: einde schooltijd tot 18.00 uur

Snipper- en vakantiedagen: 7.00 uur tot 18.00 uur

 

De opvang is gesloten op zater-, zon- en feestdagen, tussen kerst en nieuw, en drie weken na 21 juli.

 

Indien de kinderen na sluitingstijd (18.00 uur) worden afgehaald, wordt er € 15,00 per kind aangerekend, dit om misbruiken te voorkomen.

 

4. VERVOER

vzw De Kangoeroe organiseert op woensdagmiddag tegen betaling een vervoerdienst per auto van school naar het opvanginitiatief. In elke wagen zit een begeleid(st)er.

 

5. FINANCIELE BIJDRAGE VAN DE GEZINNEN (conform de wettelijke bepalingen)

- Woensdagnamiddag, snipper- en vakantiedagen:

€ 14,50  voor een verblijf van een volledige dag (= meer dan 6 uur aanwezig)

€ 7,40  voor een verblijf van een halve dag (= tussen 3 en 6 uur aanwezig)

€ 4,80 voor een verblijf van minder dan 3 uur

€ 1 per begonnen half uur bij een verblijf minder dan 1 uur

 

- Bijdrage verplaatsing "van school naar de opvang" op woensdagmiddag: € 3

 

- Korting

Als twee of meer kinderen van hetzelfde gezin, op hetzelfde moment, aanwezig zijn in de buitenschoolse kinderopvang, wordt op de totale ouderbijdrage een korting van 25 % toegestaan.

 

- Aanpassing van de financiële bijdrage van de gezinnen

De wettelijke grenzen voor de opvangprijzen worden elk jaar in september aangepast aan de index. Hierdoor kan het zijn dat we de opvangprijzen moeten aanpassen.

 

- Fiscaal attest

Het initiatief verbindt zich ertoe jaarlijks tijdig een correct ingevuld fiscaal attest te bezorgen. De FOD Financiën verbiedt het vermelden van bijkomende kosten (vervoer, maaltijd, uitstap).

 

- Betalingswijze

Maandelijks  wordt een factuur bezorgd. De betaling gebeurt per overschrijving op rekening van vzw De Kangoeroe (rekeningnummer: BE30 4600 5131 0111    Bic-code: KREDBEBB).

 

6. MAALTIJDEN

Er zijn geen maaltijden, drank, koeken … voorzien.

De kinderen brengen zelf een tienuurtje, middagmaal en vieruurtje mee.

Tijdens vakantieperiodes kan wèl worden geopteerd voor een warme maaltijd. Dit wordt besteld bij Esthio. De prijs hiervoor is € 3 en wordt aangerekend op de factuur.

We vragen om geen chips of snoep mee te brengen!

 

7. INSCHRIJVINGEN EN RESERVATIES

Inschrijvingen worden geregeld door het ondertekenen van het huishoudelijk reglement en door het invullen van een inlichtingenformulier bij de eerste reservatie. Het inlichtingenblad kan men hier downloaden en ofwel afgeven in De Kangoeroe, ofwel doormailen naar kangoeroe@kuurne.be. Deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld. (Naleving van de wet op bescherming van de persoonlijke levenssfeer.)

Nadat de inschrijving van uw kind is gebeurd, kan u reserveren voor de opvangmomenten.

Om de reservaties eerlijker en vlot te laten verlopen, wordt gewerkt met een  ‘vaste inschrijvingsdatum’  per periode. De reservaties starten altijd online via onze website www.kangoeroekuurne.be voor de eerste 20 plaatsen. Deze inschrijvingen worden digitaal bevestigd of afgezegd.

Enkele dagen later kan er telefonisch gereserveerd worden voor de resterende plaatsen. Er wordt ook telkens een wachtlijst opgemaakt.  Het Kangoeroenummer = 0477/ 56 66 75.

Onze site kan je best openen met de internetbrowser Google Chrome of Mozilla Firefox.

U vindt de verschillende startdagen terug op onze website onder de rubriek "inschrijvingsprocedure".​

 

Bij annulatie van de reservatie minder dan 7 werkdagen vooraf, zal een forfaitaire vergoeding van € 10  per kind /per dag worden aangerekend. Bij annulatie wegens ziekte wordt deze vergoeding kwijtgescholden, mits het voorleggen van een doktersattest.  Bij annulatie wegens andere redenen, kan enkel de Raad van Beheer tot kwijtschelding overgaan.

 

8. ZIEKTE

Indien een kind te ziek is om naar school te gaan, is het ook te ziek om naar De Kangoeroe te komen.

Indien een kind ziek wordt tijdens de opvang, raadplegen wij de ouders en zo nodig contacteren wij een arts. Dokterskosten en medicatie zijn volledig ten laste van de ouders.

Als het kind geneesmiddelen moet innemen tijdens de opvang, dan moeten de ouders dit met een doktersattest melden aan de aanwezige begeleid(st)ers.

 

9. VERZEKERING

Alle kinderen zijn na  betaling van € 2,50 per schooljaar verzekerd. Deze bijdrage wordt met de eerste factuur verrekend. De kinderen zijn zowel tijdens de opvang als tijdens het vervoer van school naar de opvang verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid, ongevallen en lichamelijke letsels.

Materiële zaken zijn niet verzekerd.

De polis ligt ter inzage in de opvang.

 

10. OUDERPARTICIPATIE

Er is steeds ruimte voor een kort gesprek met de begeleid(st)ers tijdens de ophaalmomenten.

Er kan steeds een persoonlijke afspraak worden gemaakt met de coördinator.

Er is een permanent toegangsrecht voor de ouders van de aanwezige kinderen, doch voor de goede werking vragen wij u dit te beperken.                         

 

11. BEMERKINGEN

- Het is verboden om speelgoed en waardevolle voorwerpen (bijv. gsm, elektronische spelletjes…) van thuis mee te brengen naar de opvang, dit om misverstanden, diefstal en ruzies te vermijden.

- Om verloren voorwerpen te vermijden, vragen we om jassen, boekentassen, rugzakjes, brooddozen en dergelijke te naamtekenen.

- Gelieve wijzigingen (adres, telefoon, gsm) onmiddellijk door te geven.

- Voor eventuele vragen, opmerkingen of moeilijkheden kan u terecht bij de coördinator (tel. 0477/56 66 75).

- Klachten moeten schriftelijk worden ingediend bij de coördinator, p /a Boomgaardstraat 166, Kuurne.

- Het aanspreekpunt voor het lokaal overleg kinderopvang is Sofie Beernaert, te bereiken in het Sociaal Huis, Kortrijksestraat 2 te 8520 Kuurne.

- De Raad van Beheer van vzw De Kangoeroe beslist over de vragen en problemen waarmee kinderopvang De Kangoeroe wordt geconfronteerd, indien deze niet in het huishoudelijk reglement zijn voorzien.

 

VOOR AKKOORD

De ouders verklaren hierbij kennis te hebben genomen van het gebruikersreglement en akkoord te gaan met de inhoud ervan.

 

Datum:  ....................................                                                  Naam: ..............................................

                                                                                                   Handtekening,

 
 
 
 
bottom of page